CDT117

제품의 특징 SPECIFICATION 주파수 특성 20Hz – 20kHz 전원 동작 효율 FM (22.5% MOD) 87.5 – 108MHz / AM (30% MOD) 522 – 1,620kHz 사용 전원 DC 24V / 500mA 외형규격 (W x H x D) 482 x 44 x 350 mm 무게 3.6kg